R E G U L A M I N   P A R K I N G U   S T R Z E Ż O N E G O

Łódź, ul. Przybyszewskiego 191
 1. Parking prowadzony przez Twój Ogród-Art jest parkingiem strzeżonym, płatnym czynnym
  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki określone
  w niniejszym „Regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania tych postanowień oraz potwierdza, że posiada ważne ubezpieczenie OC pojazdu.
 3. Z parkingu mogą korzystać posiadacze samochodów osobowych, dostawczych do 3,5t., motocykli, quadów, przyczep, rowerów (zwanych dalej „pojazdami”).
 4. W następstwie zawarcia umowy z Twój Ogród-Art przedmiotem przechowania jest wyłącznie sam pojazd oraz przedmioty stanowiące jego wyposażenie fabryczne.
 5. Twój Ogród-Art nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie pozostawionych w pojeździe przedmiotów w szczególności ładunków, bagaży, rzeczy osobistych, pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, dzieł sztuki, biżuterii, sprzętu elektronicznego, sprzętu fotograficznego, radioodtwarzaczy nawet jeśli były zamontowane na stałe oraz niefabrycznego wyposażenia pojazdów.
 6. Parkowanie może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu według zasady
  1 pojazd = 1 miejsce parkingowe.
 7. Użytkownik parkuje pojazd w taki sposób, aby nie komplikować innym użytkownikom możliwości parkowania pojazdów na sąsiednich stanowiskach (przykładowo: nie wjeżdżać zbyt płytko na stanowisko oraz nie przesuwać pojazdu od osi stanowiska).
 8. Karty parkingowej nie wolno zostawiać w pojeździe.
 9. Użytkownik pojazdu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu, zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę wg cennika ustalonego przez Twój Ogród-Art.
 10. W przypadku zagubienia karty parkingowej należy powiadomić właściciela parkingu, po otrzymaniu informacji karta zostanie niezwłocznie zablokowana. Pojazd może zostać odebrany jedynie przez jego właściciela po uprzednim kontakcie z centrum monitorowania i podania wcześniej ustalonego kodu awaryjnego.
 11. Ustalony wcześniej, indywidualny kod awaryjny można użyć tylko w przypadku zapomnienia lub zagubienia karty, nie można używać go stale zamiast karty.
 12. W przypadku zagubienia karty parkingowej lub konieczności wydania dodatkowej karty zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 20 zł netto. Opłata ta związana jest z kosztem nabycia i zaprogramowania nowej karty parkingowej u dostawcy systemu.
 13. W przypadku konieczności inwazyjnego otwarcia pojazdu nietypowe próby dostania się do jego wnętrza mogą być podjęte jedynie przez klienta po wcześniejszym kontakcie z centrum monitorowania.
 14. Na terenie parkingu obowiązują: ograniczenie prędkości do 10 km/h, zasady ruchu drogowego
  i powszechnie obowiązujące przepisy wynikające z Ustawy z dnia 19.08.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602).
 15. Na terenie parkingu obowiązuje całkowity zakaz:
  1. palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych;
  2. zanieczyszczania terenu (śmiecenia, wymiany i spuszczania płynów, paliwa lub oleju
   na podłoże, pozostawiania opakowań z bieżącej eksploatacji pojazdu, szmat, kartonów itp.).
  3. mycia samochodów
 16. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe, itp.
 17. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczania pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.
 18. Wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez centrum monitorowania.
 19. Przy wjeździe i wyjeździe należy używać własnej karty, jeśli poprzedza nas inny samochód należy poczekać aż brama zacznie się zamykać i użyć własnej karty – brama otworzy się. Jeżeli wjazd/wyjazd nie zostanie zarejestrowany konieczny będzie kontakt i wyjaśnienie w biurze obsługi parkingu (interkom na bramie).
 20. Twój Ogród-Art nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w uszkodzeniu pojazdu np. pożaru spowodowanego wadliwą instalacją elektryczną.
 21. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania centrum monitorowania o zaistnieniu szkody w pojeździe przed wjazdem lub wyjazdem z parkingowego .
 22. Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu strzeżonym regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres można uzyskać u przedstawiciela Twój Ogród-Art.
 23. W przypadku porzucenia pojazdu powyżej 3 miesięcy na terenie parkingu i nie usunięcia go na wniosek Twój Ogród-Art naliczana będzie opłata karna w wysokości 20 zł. za każdy dzień nieuprawnionego postoju.
 24. Korzystający z parkingu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu jak również za zawinione zanieczyszczenie parkingu.
 25. Po terenie parkingu poruszać się pojazdami mogą jedynie osoby posiadające aktualne stosowne uprawnienie tj. prawo jazdy wymaganej kategorii.
 26. Użytkownik parkingu wnosi opłaty za parkowanie w formie przelewu na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Twój Ogród-Art. Opłaty za parkowanie mogą być wnoszone także w formie gotówkowej bezpośrednio do rąk pracownika obsługi wyznaczonego przez Twój Ogród-Art w ciągu pierwszych trzech dni roboczych danego m-ca w godzinach 10:00-18:00.
 27. Opłata za parkowanie z góry za dany miesiąc, do 5-go każdego miesiąca.
 28. W przypadku braku zapłaty, po 15-tym danego miesiąca dostęp do parkingu zostanie zablokowany a także wygaśnie ochrona ubezpieczeniowa dotycząca przechowywanego pojazdu.
 29. Paragon fiskalny za opłaconą przelewem usługę parkingową jest do odbioru na terenie parkingu w skrzynce zawieszonej na portierni.
 30. Użytkownik parkingu chcący uzyskać fakturę VAT za usługi parkingowe jest obowiązany zgłosić ten fakt najpóźniej na 1 dzień przed uregulowaniem opłaty parkingowej wskazując jednocześnie dane do faktury. Poinformowanie w terminie późniejszym uniemożliwi wystawienie faktury VAT.
 31. Do korzystania z parkingu uprawnione są osoby, które:
  1. wniosły do dnia 5-go każdego miesiąca przewidzianą cennikiem opłatę za parkowanie;
  2. uzyskały stałe miejsce parkingowe;
  3. posiadają kartę parkingową.
 32. Użytkownik pozostawiający na parkingu pojazd obowiązany jest do:
  1. zgłaszania w centrum monitorowania uszkodzeń pojazdu powstałych poza terenem parkingu – przed wjazdem pojazdu na teren parkingu;
  2. wyłączenia wszystkich odbiorników prądu w pojeździe;
  3. w przypadku używania wyrobów tytoniowych sprawdzenia, czy niedopałki papierosów zostały zgaszone i usunięte z pojazdu.
 33. Użytkownik zobowiązany jest do informowania o zmianie marki lub numeru rejestracyjnego pojazdu celem naniesienia zmian w ewidencji pojazdów parkowanych,  zgłaszając ten fakt na adres kontakt@parking-zarzew.pl lub telefonicznie 600 469 045.
 34. Za szkody wynikłe z winy użytkownika parkingu odpowiedzialność ponosi sprawca szkody.
 35. Wykupienie abonamentu nie jest równoznaczne z uzyskaniem praw wynikających
  z dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu typu Auto-Casco.
 36. Wniesienie opłaty i otrzymanie abonamentu jest równoznaczne z zawarciem umowy
  na warunkach niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień.
 37. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 38. Twój Ogród-Art nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej (np. huraganu, trzęsienia ziemi, katastrofy lotniczej, działań wojennych, strajków, zamieszek) oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
 39. Wszelkie uwagi, skargi i wnioski należy przesyłać na adres: kontakt@parking-zarzew.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numer telefonu 600 469 045.

Twój Ogród-Art.